Algemene voorwaarden en klanteninformatie

Algemene voorwaarden en klanteninformatie

I. Algemene voorwaarden § 1 Basisvoorzieningen (1) De onderstaande voorwaarden gelden voor alle contracten, die u met ons als aanbieder (Gunnar Braasch) via de website www.caravanreifen.de aangaat. Tenzij anders overeengekomen, wordt indien nodig de integratie van de door u gebruikte eigen voorwaarden tegengesproken. (2) Een verbruiker is elke natuurlijke persoon met het oog op een rechtshandeling, die hoofdzakelijk niet gerekend kunnen worden tot hun bedrijfs- of zelfstandige beroepswerkzaamheid. Een ondernemer is elke natuurlijke of rechtspersoon of een juridisch partnerschap, die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in naam van hun onafhankelijke professionele of commerciële activiteit. § 2 Totstandkomen van contract (1) Onderwerp van het contract is de verkoop van goederen. (2) Onze aanbiedingen op internet zijn niet bindend en geen bindend aanbod voor het afsluiten van een contract. (3) U kunt een bindend koopverdrag (bestelling) via het online winkelwagensysteem afleveren. Hierbij worden de goederen die gekocht gaan worden in de 'winkelwagen' geworpen. Via de juiste knop in de navigatiebalk kunt u dan de 'winkelwagen' oproepen en daar op elk moment veranderingen doorvoeren. Na het oproepen van de pagina 'kassa' en na het invoeren van de persoonlijke gegevens zoals de betaal- en verzendvoorwaarden worden nog eens alle bestelgegevens op een overzichtspagina weergegeven. Voor zover u gebruik maakt van het betaalsysteem "PayPal - Express" door het aanklikken van de in het shopsysteem geïntegreerde knop, wordt u verdergeleid naar de login pagina van PayPal. Na een succesvolle registratie worden uw bij PayPal bewaarde adres- en rekeninggegevens getoond. Via de knop "verder" wordt u terug naar onze Online shop op de overzichtspagina geleid. Voor het indienen van de bestelling krijgt u hier de gelegenheid om alle gegevens opnieuw te controleren, te wijzigen (ook via de functie "vorige" van uw internetbrower) of de aankoop te annuleren. Door het verzenden van de bestelling via de knop "kopen" gaat u een bindend aanbod bij ons aan. Hierna ontvangt u een automatische mail over de ingang van uw bestelling, die nog niet leidt tot de contractsluiting. (4) De aanvaarding van het aanbod (en dus de contractsluiting) gebeurt binnen 2 dagen door de schriftelijke bevestiging (bijvoorbeeld e-mail) waarin het uitvoeren van de bestelling of de levering van de goederen (orderbevestiging) aan u bevestigd wordt. Als u geen gepast bericht krijgt, bent u niet langer gebonden aan uw bestelling. Reeds verleende diensten zullen in dit geval onmiddellijk worden terugbetaald. (5) Uw aanvragen bij de opstelling van een aanbieding zijn voor u niet bindend. We leggen u schriftelijk een bindend aanbod voor (bv. via e-mail) dat u kunt accepteren binnen 5 dagen. (6) De afhandeling van de bestelling en verzending van alle nodige informatie in verband met de contractsluiting gebeurt via e-mail gedeeltelijk automatisch. U kan er zeker van zijn dat het door u bij ons bewaarde e-mailadres juist is, de ontvangt van de e-mail technisch zeker is en vooral niet door de spamfilter wordt verhinderd. § 3 Retentierecht, eigendomsvoorbehoud (1) U kunt retentierecht enkel uitoefenen in zoverre het gaat om vorderingen uit dezelfde contractuele relatie. (2) Het product blijft tot volledige betaling van de koopprijs onze eigendom. (3) Bent u ondernemer, dan geldt het volgende: a) Wij houden het eigendom va het product tot de volledige vergoeding van de vorderingen uit de lopende zakenrelatie. Voorafgaand aan de overdracht van de eigendom van de goederen is een onderpand of een zogenaamde 'Sicherheitsübereignung' (beveiligheidsdoeleind) niet toegestaan. b) U kunt de goederen volgens de normale gang van zaken doorverkopen. In dat geval moet u nu al alle vorderingen van het gefactureerde bedrag, dat zal voortvloeien uit de doorverkoop, aan ons afstaan, voor zover we de overdracht accepteren. U bent verder bevoegd voor de inning van de schuld. Wanneer u uw betalingsverplichtingen niet goed nakomt, behouden wij ons het recht voor de schuld zelf te innen. c) Bij het verbinden en mengen van de goederen verwerven wij mede-eigendom van de nieuwe zaak in verhouding van factuurwaarde van de goederen tot de andere verwerkte goederen op het moment van de verwerking. d) Wij verbinden ons ertoe om de aan ons verschuldigde effecten op uw verzoek vrij te geven in de mate dat de realiseerbare waarde van onze zekerheden met meer dan 10% groter is dan de beveiligde vorderingen. De keuze van de effecten die worden vrijgegeven ligt bij ons. § 4 Garantie (1) Er bestaan wettelijke garantierechten. (2) In zoverre u ondernemer bent, geldt afwijkend van lid 1: a) Als kwaliteit van de goederen gelden enkel onze eigen gegevens en de productbeschrijving van de producent zoals overeengekomen, niet andere reclame, openbare prijzen en uitspraken van de producent. b) U bent verplicht de goederen onmiddellijk en met de vereiste zorg op kwaliteits- en hoeveelheidsafwijkingen te onderzoeken en ons de duidelijke tekorten binnen 7 dagen vanaf ontvangst van de goederen schriftelijk te melden, voor de garantie van de termijn is de tijdige verzending voldoende. Dit geldt ook voor later gevonden verborgen gebreken. Bij overtreding van het recht op onderzoek en terechtwijzing is de geldigheid van de garantie uitgesloten. c) Bij tekorten verrichten wij na onze keuze garantie door verbetering achteraf of vervanging. Mislukt het verhelpen van het tekort, dan kunt u na uw keuze vermindering eisen of afzien van de overeenkomst. De corrigerende maatregelen zijn van toepassing na een mislukte tweede poging, indien er blijkt dat vooral uit de soort van de zaak of het tekort of de andere omstandigheden niet iets anders oplevert. In het geval van verbetering moeten wij de verhoogde kosten niet dragen die ontstaan zijn door het verzenden van de goederen naar een andere plaats dan de plaats van uitvoering, op voorwaarde dat de zending niet aan het beoogde gebruik van de goederen voldoet. d) De garantieperiode bedraagt een jaar vanaf de datum van levering. De verkorte garantieperiode is niet van toepassing de aan ons toegeschreven, met opzet veroorzaakte schade als gevolg van schade aan het leven, lichaam of gezondheid en grove nalatigheid of opzettelijk veroorzaakte schade of kwaadwilligheid van onze kant, evenals bij herroepingen op grond van §§ 478, 479 BGB. § 5 Aansprakelijkheid (1) Wij zijn onbeperkt aansprakelijk voor schaden uit de schade aan het leven, lichaam of gezondheid. Vervolgens zijn wij onbeperkt aansprakelijk in alle gevallen van opzet of grove nalatigheid, frauduleus verbergen van een tekort, bij de overname van de garantie voor de kwaliteit van het gekochte en in alle andere gevallen bij wet vastgelegd. (2) De aansprakelijkheid voor gebreken binnen de wettelijke garantie is gebaseerd op de overeenkomstige bepaling in onze klantinformatie (deel II) en algemene voorwaarden (Deel I). (3) Voor zover het gaat over belangrijke contractuele verplichtingen, is onze aansprakelijkheid voor lichte nalatigheid om de typische, voorzienbare schade beperkt. Belangrijke contractuele verplichtingen zijn belangrijke verplichtingen die voortvloeien uit de aard van het contract en die de schending van het doel van de overeenkomst en verplichtingen in gevaar zou brengen, die de overeenkomst ons volgens zijn inhoud voor het doel van de overeenkomst oplegt, waarvan de verwezenlijking van de zoals voorgeschreven uitvoering van de overeenkomst vooral eerst mogelijk maakt en waarop u regelmatig mag vertrouwen. (4) In geval van schending van de onbelangrijke contractuele verplichtingen, is de aansprakelijkheid uitgesloten voor lichte nalatigheid. (5) De datacommunicatie via internet kan na de huidige stand van de techniek niet foutloos en/of altijd beschikbaar gegarandeerd worden. We zijn aansprakelijk voor zover ofwel voor de continue ononderbroken beschikbaarheid van de website en de daar aangeboden diensten. § 6 Rechtskeuze, plaats van betaling, bevoegde rechtbank (1) Het Duitse recht is van toepassing. Voor consumenten geldt deze keuze van het recht alleen, voor zover dit betekent de bescherming door dwingende bepalingen van de wet van het land van de gewone verblijfplaats van de consument niet wordt ingetrokken (gunstigheidsbeginsel). (2) Plaats van uitvoering voor alle prestaties uit de met ons bestaande zakenrelaties zoals de bevoegde rechtbank is onze verblijfplaats, in zoverre u geen consument, maar koopman, rechtspersoon van het openbaar recht of van publiekrechtelijk speciaal vermogen bent. Hetzelfde geldt als u geen algemene bevoegdheid in Oostenrijk of de EU hebt, of als uw woonplaats of uw gewoonlijke verblijfplaats op het moment van de klacht niet gekend is. De bevoegdheid, ook de rechtbank in een andere gerechtsgebied aan te roepen, blijft hiervan onberoerd. (3) De bepalingen van het VS-kooprecht zijn uitdrukkelijk niet van toepassing. _______________________________________________________________________________________

II. Klanteninformatie 1.

Identiteit van de verkoper 

Gunnar Braasch Nebenhofstrasse 1 23558 Lübeck Deutschland

Telefoon: 0451 50 49 257 

 E-mail: info@caravanreifen.de

De Europese Commissie heeft een platform opgezet voor de onlinebeslechting van consumentengeschillen zonder rechterlijke tussenkomst (ODR platform), te vinden op http://ec.europa.eu/odr.

2. Informatie over het tot stand komen van het contract De technische stappen om een contract de sluiten, het sluiten van het contract zelf en de correctiemogelijkheden vinden plaats in overeenstemming met § 2 van onze algemene voorwaarden (deel I). 3. Taal van het contract, opslaan van de tekst van het contract 3.1 De taal van het contract is Duits. 3.2 De volledige tekst van het contract wordt niet door ons opgeslagen. Voor het verzenden van de bestelling via het online winkelwagensysteem kunnen de contractgegevens via de afdrukfunctie van het browser geprint worden of elektronisch opgeslagen worden. Na ontvangst van de bestelling bij ons, worden de bestelgegevens, de door de wet vereiste informatie voor overeenkomsten op afstand en de algemene voorwaarden nog eens via e-mail naar u verzonden. 3.3 Bij verzoeken buiten de winkelwagen, krijgt u alle contractgegevens in het kader van een bindend aanbod via mail toegestuurd, deze mail kan u printen of elektronisch opslaan. 4. Essentiële kenmerken van de goederen of de dienst De wezenlijke kenmerken van de goederen kunnen worden gevonden in de beschrijving van het artikel en in de aanvullende informatie op onze website. 5. Prijzen en betalingsmogelijkheden 5.1 De in de respectieve aanbiedingen getoonde prijzen en verzendkosten vertegenwoordigen de totale prijs. Ze omvatten alle prijscomponenten, inclusief alle toepasselijke belastingen. 5.2 De verzendkosten zijn niet inbegrepen in de aankoopprijs. Ze zijn toegankelijk via een overeenkomstige knop op onze website of in de respectievelijke productbeschrijvingen, worden afzonderlijk gemeld tijdens het bestelproces en zijn te betalen door, voor zover geen gratis levering beloofd is. 5.3 De betaalmogelijkheden die voor u ter beschikking staan zijn onder een overeenkomstige knop op onze website of in de respectieve productbeschrijving. 5.4 Tenzij anders vermeld, zijn de vorderingen van het voltooide contract onmiddellijk opeisbaar. 6. Leveringsvoorwaarden 6.1 De leveringsvoorwaarden, de leveringstermijn en eventuele bestaande leveringsbeperkingen kunnen worden gevonden onder een overeenkomstige knop op onze website of in de respectieve productbeschrijving. 6.2 Voor zover u consument bent, is het wettelijk geregeld dat het risico van onopzettelijk verlies en de toevallige verslechtering van de verkochte goederen tijdens de verzending pas met de levering van de goederen op u overgaat, onafhankelijk of de zending verzekerd of onverzekerd is. Dit geldt niet als u zelf een niet door ons aangeduid transportbedrijf of een andere persoon de opdracht gegevens hebt de levering uit te voeren. Bent u ondernemer, dan gebeurt de levering en de verzending op uw risico. 7. Wettelijke garantierechten 7.1 De garantie voor onze goederen hangt af van de regelgeving "garantie" in onze algemene voorwaarden (deel I). 7.2 Als consument, wordt u gevaagd om de goederen direct na levering op volledigheid, zichtbare gebreken en schade te controleren en zowel ons als de transporteur zo snel mogelijk eventuele klachten mee te delen. Indien u dit niet doet, heeft dit geen invloed op uw wettelijke aanspraak op garantie. Deze voorwaarden en klanteninformatie zijn gemaakt door juristen van de Händlerbund gespecialiseerd in het IT-recht en worden permanent gecontroleerd op naleving van de wet. De Händlerbund Management AG staat garant voor de rechtszekerheid van de teksten en is aansprakelijk in het geval van gerechtelijke procedures. Meer informatie hierover vindt u op http://www.haendlerbund.de/agb-service. Laatste update: 18.01.2016